Biedra nauda

AAK BIEDRA NAUDAS NOMAKSAS KĀRTĪBA

AAK biedra nauda nomaksājama, to ieskaitot A/S “SWEDBANKA” bankas kontā:

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV46HABA0551002641178

Maksājuma uzdevumā norādīt – maksātāja vardu uzvardu, personas kodu, laika periodu par kādu maksājums veikts un AAK biedra kartes Nr.

Iestāšanās nauda: 50 EUR

Biedra nauda:
AAK biedriem – 50 EUR
Pensionāriem – 25 EUR

Jaunu biedru uzņemšanas anketa (*.doc)
© 2013 Pony&Smith
?