AAK Statūti

  Biedrības
„Latvijas Antīko automobiļu klubs”

STATŪTI
jaunā redakcija
Apstiprināti Latvijas Antīko Automobiļu kluba biedru
24.11.2022. sapulcē, Protokols Nr. 2022-3

Rīga, 2022

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir: biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS” (turpmāk tekstā -Biedrība). Biedrības saīsinātais nosaukums ir: “AAK”.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķis.

2.1. Biedrības mērķis ir popularizēt automobiļu, motociklu un velosipēdu vēsturi, apvienot seno spēkratu kolekcionārus un restauratorus, lai saglabātu senos spēkratus kā kultūrvēsturisku vērtību.

2.2. Savu mērķi Biedrība un tās biedri īsteno daudzveidīgā darbībā:
- apvieno seno spēkratu īpašniekus un interesentus, sniedz tiem  organizatorisku un tehnisku palīdzību kluba mērķu īstenošanā;

- meklē, restaurē un saglabā senos spēkratus;
- apkopo un popularizē motorizācijas vēsturi;
-  rīko lekcijas, konsultē, rīko izstādes, organizē seno spēkratu salidojumus;

- veido sadarbību ar citu valstu seno spēkratu organizācijām;
- uztur Biedrības tehnisko bibliotēku un arhīvu.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona. Pirms uzņemšanas Biedrībā pretendentam tiek noteikts biedra kandidāta statuss ar pārbaudes laiku uz vienu gadu, pēc kura valde atkārtoti izvērtē iesniegumu par uzņemšanu. Par aktīvu darbu Biedrībā valde, pamatojoties uz kandidātu rekomendējošo biedru ierosinājumu, var samazināt biedra kandidāta pārbaudes laiku.

4.2. Lai kļūtu par Biedrības biedru (biedra kandidātu), Biedrības valdei jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums, kuram pievietotas divu Biedrības biedru rekomendācija, jāsamaksā biedru sapulces noteiktā biedra iestāšanās maksa un biedra nauda par 1 kalendāro gadu.

Rekomendācijas uzņemšanai Biedrībā var sniegt biedri ar vismaz piecu gadu biedra stāžu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Par statūtu, Biedrības Ētikas kodeksa vai citiem pārkāpumiem biedram var piemērot sodus – publisku aizrādījumu vai izslēgšanu no Biedrības. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības, tai skaitā, nemaksā biedru naudu un kavējums pārsniedz 1 gadu;
4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un būtiski pārkāpj statūtus vai Ētikas kodeksu;

4.5.4. biedrs bez attaisnojošiem iemesliem vismaz divus gadus nepiedalās biedrības darbā.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija (pamatojums) tiek paziņots rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Valdes lēmumu par aizrādījuma izteikšanu vai biedra izslēgšanu no Biedrības, vai atteikumu uzņemt Biedrībā 1 mēneša laikā var pārsūdzēt Biedrības sapulcei, kuras lēmums šajā jautājumā ir galīgs.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. saņemt no Biedrības informāciju un atbalstu seno spēkratu meklēšanā, restaurācijā un saglabāšanā.

5.2. Biedrības biedru un biedru kandidātu pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.3. regulāri maksāt biedru naudu;
5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Biedrības biedriem var būt arī citi ar Biedrības sapulces lēmumu  noteikti pienākumi un tiesības.

5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.5. Biedrības biedriem tiek izsniegta noteikta parauga biedra karte un ir tiesības uzstādīt saviem spēkratiem Biedrības emblēmu un karodziņu kā arī nēsāt Biedrības nozīmi.

5.6. Biedrības biedrus, par izcilu ieguldījumu Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā un Biedrības darbībā, Biedrības valde, Padome vai biedrs ar vismaz piecu gadu biedra stāžu var nominēt par Biedrības Goda biedriem, un tie ir atbrīvojami no biedru naudas maksas, saglabājot visas Biedrības biedra tiesības. Lēmumu par Biedrības Goda biedra statusa piešķiršanu pieņem Biedrības kopsapulce.

5.7. Biedrs ar vismaz 30 gadu stāžu Biedrībā iegūst Biedrības Vecbiedra statusu. Pēc Biedrības Valdes vai Padomes ierosinājuma, Vecbiedra statusu var piešķirt priekšlaicīgi. Lēmumu par priekšlaicīga Vecbiedra statusa piešķiršanu pieņem Biedrības kopsapulce. Vecbiedri ir atbrīvojami no biedru naudas maksas, saglabājot visas Biedrības biedra tiesības.

5.8. Biedra kandidātam ir atbalstītāja tiesības un pienākumi. Biedra kandidātam ir tiesības piedalīties Biedrības sapulcēs ar padomdevēja tiesībām, kā arī citas tiesības, kas ir noteiktas šo Statūtu 5.1.2.-5.1.4.punktos.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Biedrības biedriem ir tiesības izveidot Biedrības teritoriālās un/vai tematiskās struktūrvienības (sekcijas). Biedrības struktūrvienības (sekcijas) nav juridiskas personas.

6.2. Lai izveidotu Biedrības struktūrvienību (sekciju), ir nepieciešams vismaz 10 biedrības biedru ierosinājums.

6.3. Lēmumu par Biedrības struktūrvienības (sekcijas) izveidošanu pieņem Biedrības valde.

6.4. Struktūrvienības (sekcijas) darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

6.5. Valdes lēmumu par atteikumu izveidot struktūrvienību (sekciju) 1 mēneša laikā var pārsūdzēt Biedrības sapulcei, kuras lēmums šajā jautājumā ir galīgs.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē ar pārstāvja starpniecību, izdodot rakstisku pilnvaru savam pārstāvim. Biedru kandidāti ir tiesīgi piedalīties sapulcē ar padomdevēja tiesībām.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, pēc Biedrības padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk, kā divas nedēļas pirms sapulces, paziņojot Biedriem tās darba kārtību, norises vietu un laiku.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kuri vada un pārstāv Biedrību, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, šiem Statūtiem, Biedrības padomes un biedru sapulces lēmumiem, kā arī organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

8.2. Biedrības valdi atklātās vēlēšanās  ievēl Biedrības padome uz diviem gadiem.

8.3. Biedrības valdes priekšsēdētāju uz diviem gadiem no valdes locekļu vidus ievēl Biedrības padome.

8.4. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

9. nodaļa. Biedrības padome

9.1. Biedrības padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Biedrības biedru intereses biedru sapulču starplaikā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību.

9.2. Padomes uzdevumi ir šādi:

9.2.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;

9.2.2. uzraudzīt, lai Biedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un sapulces lēmumiem;

9.2.3. izskatīt Biedrības gada pārskatu;

9.2.4. pārstāvēt Biedrību tiesā visās Biedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret Biedrību un pārstāvēt Biedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem;

9.2.5. apstiprināt darījuma slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma slēgšanai starp Biedrību un valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, vai revidentu;

9.2.6. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir biedru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai biedru sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu.

9.3. Padomei ir tiesības:

9.3.1. Jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Biedrības stāvokli un iepazīties ar visām valdes darbībām;

9.3.2. Pārbaudīt Biedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un visu Biedrības mantu;

9.3.3. Uzticēt pārbaudi kādam no saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam;

9.3.4. Iniciēt Biedrības biedru kopsapulce sasaukšanu vai uzdot to sasaukt valdei, ja to prasa Biedrības intereses.

9.4. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.

9.5. Biedrības Padome sastāv no 9 (deviņiem) Padomes locekļiem.

9.6. Padome tiek izveidota sekojošā veidā:

9.6.1. Katra Biedrības struktūrvienība (sekcija) Padomei izvirza pārstāvjus, kuru skaitu nosaka Biedrības valde.

9.6.2. Pārējie Padomes locekļi tiek ievēlēti Biedrības sapulcē.

9.7. Padomes locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti uz diviem gadiem no Biedrības biedru vidus. Par Padomes locekļiem nevar būt Biedrības valdes locekļi. Ja par Biedrības valdes locekli ievēl kādu no Padomes locekļiem, viņam darbs Padomē jāatstāj un viņa vietu Padomē ieņem nākošais biedrs, kurš Padomes vēlēšanās ieguvis vairāk balsu.

9.8. Biedrības Padomes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības Padomes priekšsēdētāju.

9.9. Biedrības Padomes sēdes sasauc Biedrības Padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības. Katram Biedrības Padomes loceklim ir tiesības pieprasīt Biedrības Padomes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas vajadzību un nolūku.

9.10. Biedrības Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no visiem Biedrības Padomes locekļiem. Biedrības Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošajiem Biedrības Padomes locekļiem.

 

10. nodaļa. Revidents komisija.

10.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi veic revidents, kuru no Biedrības biedru vidus ievēl Biedru sapulce uz diviem gadiem.

10.2. Revidents nevar būt Valdes vai Padomes loceklis.

10.3. Revidenta pienākumi ir:
10.3.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dot Biedrības biedru sapulcei atzinumu par Biedrības gada pārskatu;
10.3.3. izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 

 

11. nodaļa. Sekretārs.

11.1. Biedrības darbības dokumentēšanu un lietvedības vešanu Biedrībā veic sekretārs. Sekretāra darba pienākumus un atalgojumu nosaka Biedrības valde. Sekretāram nav jābūt Biedrības biedram.

 

12. nodaļa. Biedru nauda un iestāšanās maksa

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu un iestāšanās maksu biedru sapulces noteiktajā apmērā.

12.2. Biedru nauda par kārtējo gadu jāsamaksā līdz kārtējā gada 1.martam.

12.3. Biedru naudas un iestāšanās maksas termiņu biedra kandidātiem nosaka Biedrības valde.

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: Agris Šmits

© 2013 Pony&Smith