Paziņojums AAK biedriem!

Sakarā ar jauno biedru sistēmas un karšu izgatavošanu lūdzam apmaksāt biedra naudas par 2015. gadu un, iespēju robežās, arī par 2016. gadu.

AAK BIEDRA NAUDAS NOMAKSAS KĀRTĪBA

AAK biedra nauda maksājama, to ieskaitot A/S “SWEDBANK” bankas kontā:

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”
Reģ. Nr. 50008001881
A/S “Swedbanka”, kods HABALV22
Konta Nr.LV46HABA0551002641178

Maksājuma uzdevumā norādīt – maksātāja vardu uzvardu, personas kodu un laika periodu par kādu maksājums veikts.

Biedra nauda:
AAK biedriem – 50 EUR
Pensionāriem -25 EUR

Ja neesat pārliecināti par saviem iepriekš veiktajiem maksājumiem, rakstiet aak@aak.lv

© 2013 Pony&Smith