AAK Statūti

aak

Biedrības

„Latvijas Antīko automobiļu klubs”

STATŪTI

jaunā redakcijā

Apstiprināti Latvijas Antīko Automobiļu kluba biedru

29.06.2005. sapulcē, Protokols Nr.1-06/2005

Rīga, 2005

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir: biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķis.

2.1. Biedrības mērķis ir popularizēt automobiļu, motociklu un velosipēdu vēsturi, apvieno seno spēkratu kolekcionārus un restauratorus, lai saglabātu senos spēkratus kā kultūrvēsturisku vērtību.

2.2. Savu mērķi Biedrība īsteno daudzveidīgā darbībā:

apvieno seno spēkratu īpašniekus un interesentus, sniedz tiem organizatorisku un tehnisku palīdzību kluba mērķu īstenošanā;

meklē, restaurē un saglabā senos spēkratus;

apkopo un popularizē motorizācijas vēsturi;

piesaista jauniešu interesi auto- moto- velotehnikai, veic izglītojošo darbu;

rīko lekcijas, konsultē, rīko izstādes, organizē seno spēkratu salidojumus;

organizē seno spēkratu restaurācijas bāzi un Biedrībai piederošu rezerves daļu fondu;

uztur Biedrības tehnisko bibliotēku un arhīvu.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un samaksājot biedru sapulces noteikto biedra iestāšanās maksu un biedra naudu par 1 kalendāro gadu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.

4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.4.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.4.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.4.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un būtiski pārkāpj statūtus.

4.5. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. saņemt no Biedrības informāciju un atbalstu seno spēkratu meklēšanā, restaurācijā un saglabāšanā.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.3. regulāri maksāt biedru naudu;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Biedrības biedriem ir arī citi likumos noteiktie pienākumi un tiesības.

5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.5. Biedrības biedriem tiek izsniegta noteikta parauga biedra karte un ir tiesības uzstādīt saviem spēkratiem Biedrības emblēmu un karodziņu kā arī nēsāt Biedrības nozīmi.

5.6. Valde var noteikt biedra kandidāta statusu, paredzot ierobežotu biedra tiesību un pienākumu apjomu.

5.7. Biedrības biedrus, par izcilu ieguldījumu Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā un Biedrības darbībā, Biedru sapulce var nominēt par Biedrības Goda biedriem, un tie ir atbrīvojami no biedru naudas maksas, saglabājot visas Biedrības biedra tiesības.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un/vai tematiskās struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē ar pārstāvja starpniecību, izdodot rakstisku pilnvaru savam pārstāvim.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojot Biedriem tās darba kārtību, norises vietu un laiku.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kuri vada un pārstāv Biedrību. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

8.2. Biedrības valdes locekļus no padomes vidus ievēl Biedrības padomes sapulce uz diviem gadiem. Biedrības valdes priekšsēdētāju ievēl padomes biedru sapulce no ievēlēto padomes locekļu vidus uz diviem gadiem.

8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.3. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. nodaļa. Biedrības padome

9.1. Biedrībai ir Biedrības Padome, kas nav Biedrības izpildinstitūcija. Biedrības Padomei ir padomdevēja statuss. Biedrības Padome sastāv no 9 (deviņiem) Padomes locekļiem.

9.2. Biedrības biedru sapulce uz diviem gadiem no Biedrības biedru vidus ieceļ Biedrības Padomes locekļus, kas piedalās Biedrības darbībā statūtos noteiktajā kārtībā.

9.3. Biedrības Padomes tiesības:

9.3.1. iesniegt Biedrības valdei dažādus priekšlikums un ierosinājumus attiecībā uz Biedrības darbību;

9.3.2. jebkurā laikā iepazīties ar Biedrības darbību un Biedrības darbību reglamentējošajiem dokumentiem;

9.3.3. piedalīties Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām;

9.3.4. Biedru sapulcēs uzstāties ar ziņojumu;

9.3.5. popularizēt Biedrību sabiedrībā un veicināt Biedrības darbību un tās mērķus vietējā un starptautiskā līmenī;

9.4. Biedrības Padomes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības Padomes priekšsēdētāju.

9.5. Biedrības Padomes sēdes sasauc Biedrības Padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības. Katram Biedrības Padomes loceklim ir tiesības pieprasīt Biedrības Padomes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas vajadzību un nolūku.

9.6. Biedrības Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no visiem Biedrības Padomes locekļiem. Biedrības Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošajiem Biedrības Padomes locekļiem.

10. nodaļa. Revīzijas komisija.

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kurus uz diviem gadiem no Biedrības biedru vidus ievēl vai atsauc Biedru sapulce.

10.2. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Valdes loceklis.

10.3. Revīzijas komisijas pienākumi:

10.3.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dot Biedrības biedru sapulcei atzinumu par Biedrības gada pārskatu;

10.3.3. izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11. nodaļa. Biedru nauda

11.1. Biedrības biedri maksā Biedru sapulces noteikto biedru naudu vienu reizi gadā.

© 2013 Pony&Smith